Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam An Giang

Điểm đặt máy ATM Vietcombank An Giang

Huyện Tân Châu 1 địa điểm
Huyện Tịnh Biên 1 địa điểm
Thành Phố Long Xuyên 9 địa điểm
Thành Phố Châu Đốc 4 địa điểm