Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bắc Giang

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Bắc Giang

Huyện Yên Dũng 1 địa điểm
Huyện Hiệp Hoà 1 địa điểm
Huyện Việt Yên 8 địa điểm
Huyện Yên Thế 1 địa điểm
Thành Phố Bắc Giang 4 địa điểm