Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bắc Ninh

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành 2 địa điểm
Huyện Quế Võ 5 địa điểm
Huyện Tiên Du 3 địa điểm
Huyện Yên Phong 7 địa điểm
Thành Phố Bắc Ninh 6 địa điểm
Thị Xã Từ Sơn 4 địa điểm