Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bình Thuận

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Bình Thuận

Huyện Đảo Phú Quý 1 địa điểm
Huyện Hàm Thuận Bắc 1 địa điểm
Huyện Tuy Phong 1 địa điểm
Huyện Đức Linh 1 địa điểm
Thị Xã La Gi 6 địa điểm
Tp Phan Thiết 7 địa điểm