Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hà Tĩnh

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên 1 địa điểm
Huyện Can Lộc 1 địa điểm
Huyện Hương Sơn 1 địa điểm
Huyện Kỳ Anh 6 địa điểm
Huyện Nghi Xuân 2 địa điểm
Huyện Thạch Hà 1 địa điểm
Huyện Đức Thọ 1 địa điểm
Thành Phố Hà Tĩnh 6 địa điểm
Thị Xã Hồng Lĩnh 2 địa điểm