Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Khánh Hòa

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Khánh Hòa

Huyện Khánh Sơn 1 địa điểm
Huyện Cam Lâm 2 địa điểm
Huyện Diên Khánh 1 địa điểm
Huyện Ninh Hòa 1 địa điểm
Thành Phố Cam Ranh 5 địa điểm
Thành Phố Nha Trang 18 địa điểm