Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Nam Định

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Nam Định

Huyện Vụ Bản 2 địa điểm
Huyện Hải Hậu 1 địa điểm
Huyện Ý Yên 1 địa điểm
Thành Phố Nam Định 7 địa điểm