Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Thái Bình

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Thái Bình

Huyện Tiền Hải 1 địa điểm
Huyện Đông Hưng 2 địa điểm
Thành Phố Thái Bình 5 địa điểm