Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Thanh Hóa

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Thanh Hóa

Huyện Đông Sơn 2 địa điểm
Huyện Hoằng Hóa 1 địa điểm
Huyện Nga Sơn 1 địa điểm
Huyện Quảng Xương 1 địa điểm
Huyện Tĩnh Gia 3 địa điểm
Thành Phố Thanh Hóa 5 địa điểm