Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trà Vinh

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Trà Vinh

Huyện Càng Long 1 địa điểm
Huyện Tiểu Cần 1 địa điểm
Huyện Trà Cú 3 địa điểm
Thành Phố Trà Vinh 3 địa điểm