Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vĩnh Long

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Vĩnh Long

Huyện Long Hồ 2 địa điểm
Huyện Tam Bình 1 địa điểm
Huyện Trà Ôn 1 địa điểm
Thành Phố Vĩnh Long 4 địa điểm