PGD Thuỷ Nguyên

  • Địa chỉ: Số 1 đường 25 tháng 10, Núi Đèo - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031 3642446
  • Số Fax: 031 3642447
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Văn Phách - Phó Trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Thuỷ Nguyên