PGD Ý Yên

  • Địa chỉ: Ô M56 Cụm công nghiệp làng nghề TMDV phía Nam thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Số điện thoại: 0350.395.8288/0350.395.8299
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ý Yên