PGD Đức Phổ

  • Địa chỉ: Số 266 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 055 3976260
  • Số Fax: 055 3976261
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Lệ An - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Đức Phổ